موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فروردین

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

اطلاعیه

 

دانشجویان جهت ورود به سامانه میبایست کدملی را به عنوان رمز عبور وارد نمایند